Een student betaalt gemiddeld € 126,- per maand te veel.

Student uit buitenland betaalt vaak meer voor kamer

29 juni 2016

[:nl]

Buitenlandse studenten betalen in Utrecht vaak meer voor hun kamer dan hun Nederlandse studiegenoten. Uitwisselingsstudenten tellen gemiddeld 27,65 euro per vierkante meter neer, waar dat voor Nederlandse studenten 20,58 euro is, zo onderzocht de International Student Housing Assistance ISHA.

Op de particuliere kamermarkt loopt de prijs zelfs op naar 32,73 euro per vierkante meter. ,,Voor een deel is dat omdat ze vaak gemeubileerde kamers hebben, maar ze hebben ook vaak te maken met huisjesmelkers”, denkt Thijs de Boer, die namens studentenunie VIDIUS meewerkte aan de enquête onder internationale studenten.

Deze doelgroep is makkelijk te misbruiken, zegt hij. ,,Ze zijn hier maar kort en hebben geen verstand van het Nederlands recht.” Uitschieter was een studente die 400 euro betaalde voor een kamer van vier vierkante meter: 100 euro per vierkante meter dus. ,,Haar hebben we doorgestuurd naar het huurteam. Het is schrijnend dat het gebeurt.”

Hospita

Uitschieters naar beneden waren er ook: eentje betaalde maar 2,37 euro per vierkante meter. Volgens De Boer gaat het dan veelal om studenten die inwonen bij een hospita die ze al (via via) kenden. Die rekenen een vriendenprijsje.

Het Huurteam Utrecht herkent het verhaal dat buitenlandse studenten kwetsbaar zijn op de Utrechtse kamermarkt. ,,Soms krijgen ze het huurcontract in het Nederlands. Ze weten dan niet waar ze voor tekenen, en dat leidt dan tot discussies achteraf”, geeft Ilse Jurriëns als voorbeeld. Gemeubileerde kamers mogen duurder zijn, maar volgens haar is ook die prijs aan regels gebonden.

Short stay
Studentenhuisvester SSH verhuurt kamers aan internationale studenten in de vorm van ‘short stay’. Buitenlandse studenten klagen bij huisvester ISHA dat de huurprijzen daar hoog zijn: gemiddeld 466 euro per maand. De Boer: ,,Per vierkante meter is het een redelijke prijs, want de kamers zijn groot. Maar het is veel geld, zeker als je uit een land komt waar het inkomen of studiebeurzen lager zijn.”

Volgens SSH betalen die studenten ook voor diensten die Nederlandse studenten níet krijgen. ,,De kamers zijn gemeubileerd, er wordt vaker schoongemaakt en met de onderwijsinstellingen hebben we afspraken gemaakt dat we de kosten voor leegstand in de zomer doorberekenen. Daar betalen ze dus inderdaad een bedrag voor. We moeten de kamers beschikbaar houden voor nieuwe studenten in september”, verklaart woordvoerder Annemiek van Vondel.

(Bron: AD Utrecht)

[:en]

International students in Utrecht often pay more for their room compared to their Dutch classmates. International students on average pay 27.65 euros per square meter while Dutch students pay 20.58 euro, this was the outcome of a experiment by the International Student Housing Assistance ISHA.
In the private room market the price rises to 32.73 euros per square meter. Mainly this is because they often have furnished rooms, but also because they often have to deal with ‘slumlords” , says Thijs de Boer, who took part in the survey among international students on behalf of students Union VIDIUS. 
This target group is easy to abuse, he says. ,, International students are here for a short period of time, and do not understand or know anything about the Dutch law. An extreme situation was a student who paid 400 euro for a room that was 4m2. 100 euros per square meter. , We sent her to the rent commission. It is outrageous that this still happens.
Hospita
Also very minimum rents are charged, one student paid  2.37 euros per square meter. According to De Boer  these exceptions are mostly for students who live at a ‘hospita’ they already know.  They often charge a friendly price.
The Rent team Utrecht recognizes the story that foreign students are vulnerable on the Utrecht room market. ,, Sometimes they receive the rental contract in Dutch. Because of this they don’t even know what they sign in to, and this problem leads to discussions afterwards ”, says Ilse Jurriëns as an example. Furnished rooms may be more expensive, but according to Ilse furnished rooms also have a maximum rent.
Short stay
SSH short rents rooms to international students in the form of short stay . Foreign students complain to huisvester ISHA that rent prices are high: an average of 466 euros per month. De Boer :,, Considering the price per m2 it is a reasonable price, because the rooms are spacious. However it is a lot of money, especially if you are from a country where the income or scholarships are low.
According to SSH they also charge International students for services Dutch students do not have. ,, The rooms are furnished,  cleaned more often, and with the education institutions, we have made arrangements that we count the costs of the empty rooms in the summer. So the students indeed pay an amount for this. We have to keep the rooms available for new students in september ”, explains Annemiek van Vondel.
(Source: AD Utrecht)

[:]

Meer nieuws

“Precies weten hoe je ervoor staat”

Kirstin, 1e jaars student Psychologie

Ik had geen idee dat er überhaupt regels waren aan hoeveel huur je mag vragen. Toen een vriend me vertelde over normalehuur.nl heb ik meteen gekeken en was ik enorm verbaasd over hoeveel huur ik teveel bleek te betalen! Ik wilde hier meteen iets aan doen en heb contact opgenomen met VIDIUS Rechtshulp die me advies hebben gegeven over de stappen die ik hierna kon ondernemen.

“Precies weten hoe je ervoor staat”

“Meteen actie ondernemen. Daar houd ik van”

Justin, 2e jaars Industrial Design

Nadat ik de puntencheck had gedaan op normalehuur.nl kwam ik erachter dat ik iedere maand wel 80 euro te veel huur betaalde! Ik heb mijn mailtje doorgestuurd naar het Huurteam Utrecht en was erg blij met de goede hulp die ik ontving. Zij kwamen gratis een peiling doen en hielpen me daarna de juiste stappen te nemen om mijn zaak aan te kaarten bij de Huurcommissie.

“Meteen actie ondernemen. Daar houd ik van”

“Geen zorgen meer dankzij NormaleHuur”

Anne-Fleur, 3e jaars student werktuigbouwkunde

Na het doen van de puntencheck op normalehuur.nl bleek dat ik te veel huur betaalde. Ik was angstig om hier iets mee te doen, omdat je natuurlijk nooit weet hoe je huisbaas hierop reageert. Dankzij de goede begeleiding van Huurteam Utrecht heb ik dit op een professionele wijze kunnen aankaarten bij mijn huisbaas!

“Geen zorgen meer dankzij NormaleHuur”